ANBI SKiAm

Financiën

BALANS  2012
Per Per
ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011
euro euro
Vast materiële activa
Inventaris : Filmhuis 2.745 3.660
2.745 3.660
Vlottende   activa
Rabo rekening courant 2.924 2.374
Rabo rendementrekening 23.548 23.166
26.472 25.540
Kas filmhuis 159 159
159 159
Debiteuren
Nog te   ontvangen/vooruitbetaald 0 0
Totaal 29.376 29.359
PASSIVA
Reserves
Algemene reserve 3.735 4.310
Bestemmingsreserve :
Bij: nagekomen posten Cult.   Man.’11 0 2.146
Reserve Open Atelier voor
onderhoud en reparatie 4.249 5.000
Reserve Filmhuis voor   vervanging,
onderhoud en reparatie 17.411 17.461
Reserve Muziekonderwijs 3.841 3282
25.501 25.743
Toevoeging  2012 140 -2.963
Totaal 29.376 29.236
Vlottende passiva
Crediteuren
Nog te betalen/   vooruitontvangen 0 123
Totaal 29.376 29.359